Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Overload Worldwide B.V., versie januari 2017

Artikel 1. Definities
(i) Aanbod: ieder aanbod, offerte en korting van Overload;(ii) Afnemer: een (rechts)persoon met wie Overload een Overeenkomst heeft gesloten;
(iii) Deelnemer: een natuurlijk persoon die aan een Opleiding deelneemt althans als deelnemer is opgegeven;
(iv) Diensten: werkzaamheden die Overload verricht althans laat verrichten in opdracht van of ten behoeve van Afnemer;
(v) Examen: een door Overload of door een derde af te nemen examen ter afsluiting van een Opleiding;
(vi) Koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is zoals bedoeld in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek;
(vii) Opleiding: door of in opdracht van Overload verzorgde of georganiseerde opleidingen, opleidingsmodules, trainingen, workshops en cursussen van een of meer dagdelen;
(viii) Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen Overload en Afnemer tot de levering van een Dienst of een Product tegen betaling door Afnemer van de geldende prijs;
(ix) Overload: Overload Worldwide B.V., gevestigd aan het Badmintonplein 21 te (2492 VS) ’s-Gravenhage, KvK-nummer 62383205, BTW-nummer NL 8547.96.617.B01;
(x) Partijen: Overload en Afnemer;
(xi) Product: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enig aanbod, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Overload en Afnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod, Dienst en Product van Overload en elke Overeenkomst.
2.2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk, tenzij Partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer worden door Overload uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod, totstandkoming Overeenkomst
3.1. Elk aanbod van Overload is vrijblijvend en geldt voor de duur zoals daarbij is vermeld.
3.2. Een Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van Overload van een bestelling, inschrijving of opdracht van Afnemer.
3.3 Overload behoudt zich het recht voor een bestelling, inschrijving of opdracht van een Afnemer niet te aanvaarden, zie ook artikel 8.1.1. In dat geval zal de Afnemer hiervan per direct (schriftelijk) in kennis worden gesteld en zal een eventuele betaling voldaan door de Afnemer per omgaande worden gerestitueerd.

Artikel 4. Prijzen
4.1. Alle prijzen en eventueel verstrekte kortingen, al dan niet door gebruik van een kortingscode, zijn onder voorbehoud van typefouten. Overload is niet verplicht het Product voor de foutieve prijs te leveren.
4.2. De prijzen van een Dienst of een Product zijn exclusief omzetbelasting en eventueel andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief eventuele transport- of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door Overload. Overload behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.3. Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer zijnde een natuurlijk persoon die handelt buiten de uitoefening van een beroep of bedrijf en een prijsverhoging vindt plaats binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Afnemer is gehouden de ontbinding van de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de mededeling tot prijsverhoging van Overload in te roepen. Indien de levering van een Dienst of Product plaatsvindt na drie maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 5. Herroepingsrecht
5.1. Indien en voor zover Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing.
5.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 heeft Afnemer de mogelijkheid de Koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen (herroepingstermijn). Het inroepen van de ontbinding dient te geschieden door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Overload, die Overload binnen de herroepingstermijn moet hebben bereikt. De herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door Afnemer of een vooraf door Afnemer aangewezen en aan Overload bekend gemaakte vertegenwoordiger.
5.3. Tijdens de herroepingstermijn zal Afnemer zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakkingsmaterialen. Afnemer zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking aan Overload retourneren, conform de door Overload verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.4. Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal Overload dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde hiervoor is dat het product reeds door Overload terugontvangen is of Afnemer sluitend bewijs van complete terugzending kan overleggen.
5.5. Indien Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending van het Product voor zijn rekening. Terugzending dient te geschieden naar het adres zoals vermeld bovenaan deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden in euro’s en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door overmaking op een door Overload aangewezen bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.
6.2. Verrekening met vorderingen die Afnemer meent te hebben op Overload of opschorting van betalingen zijn slechts toegestaan na schriftelijke instemming van Overload.
6.3. Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Overload te melden.
6.4. De betalingstermijn is een fatale termijn. Indien Afnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Overload heeft dan het recht vanaf de vervaldatum de wettelijke rente te vermeerderen met 5% in rekening te brengen.
6.5. Indien Overload overgaat tot het nemen van (buiten)gerechtelijke maatregelen, komen naast de in het vorige lid bepaalde rente de kosten van de genomen maatregelen voor rekening van Afnemer. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,=.

Artikel 7. Levering en leveringstermijn
7.1. De door Overload opgegeven leverstermijnen zijn nimmer fatale termijnen en vangen aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die benodigd zijn voor de levering door Afnemer aan Overload ter beschikking zijn gesteld.
7.2. Als plaats van levering geldt het adres dat Afnemer aan Overload tijdens het bestelproces heeft kenbaar gemaakt.
7.3. De levering van een Product geschiedt per PostNL. Indien levering per post niet mogelijk is, wordt Afnemer daarvan op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld een Product af te halen op een nader door Overload aan te wijzen adres dan wel de levering van het Product per transportbedrijf te laten bezorgen. De transportkosten dienen in een dergelijk geval door Afnemer te worden voldaan.
7.4. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 1 van dit artikel is vermeld, worden geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd, tenzij Afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling om welke reden dan ook niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd dan ontvangt Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding.
7.5. In geval van ontbinding conform lid 4 van dit artikel zal Overload het bedrag dat Afnemer heeft betaald, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 8. Opleiding
8.1. Inschrijving
8.1.1. Overload is gerechtigd een inschrijving voor een Opleiding zonder opgave van redenen te weigeren. Voorts is Overload gerechtigd een Opleiding te af te gelasten in geval van onvoldoende aanmeldingen.
8.1.2. Inschrijving op een Opleiding is slechts geldig voor de data waarop is ingeschreven.
8.2. Verplichte aanwezigheid
8.2.1. Voor een Opleiding geldt een volledige aanwezigheidsplicht voor alle voorgeschreven en ingeplande dagdelen van een Opleiding. Dit betekent dat de Deelnemer iedere dag(deel) de gehele dag althans het gehele dagdeel, dus vanaf de aanvang tot en met het einde van een dag(deel), aanwezig dient te zijn.
8.3. Annulering en verhindering
8.3.1. Afnemer kan een deelname aan een Opleiding slechts schriftelijk annuleren.
8.3.2. Afnemer kan uiterlijk tot zes maanden voor aanvang van een Opleiding kosteloos annuleren. In geval van annulering binnen zes maanden voor aanvang van een Opleiding dan wel na aanvang van een Opleiding is Afnemer de volledige overeengekomen prijs aan Overload verschuldigd.
8.3.3. Indien een opgegeven Deelnemer een Opleiding voor aanvang van een Opleiding niet kan volgen, is Afnemer bevoegd een vervanger aan te wijzen. De vervanger dient te voldoen aan alle benodigde vereisten voor deelname aan de desbetreffende Opleiding en mag niet reeds zijn ingeschreven als Deelnemer voor dezelfde Opleiding (al dan niet op dezelfde data ingepland als de data van de Opleiding waarvoor vervanging is benodigd). Overload draagt geen vervangers voor en verstrekt ook geen persoonsgegevens uit hun debiteurenbestand om de Afnemer te helpen een vervanger te kunnen vinden uit het bestand van Overload.
8.3.4. Indien een Deelnemer aantoonbaar, door middel van een medische verklaring van een arts, als gevolg van overmacht op een of meer dagdelen van een Opleiding is verhinderd, dient Deelnemer/Afnemer Overload van die verhindering zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Overload beslist naar eigen inzicht of sprake is van een overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan medische aandoeningen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de eerste en tweede graad. Indien Overload een verhindering heeft aangemerkt als overmacht, kan Deelnemer op basis van beschikbaarheid worden geplaatst in een volgende ronde van die Opleiding.
8.4. Examen
8.4.1. Aansluitend op een Opleiding wordt een Examen bij Deelnemer afgenomen. Indien een Deelnemer niet heeft voldaan aan de aanwezigheidsplicht als bepaald in artikel 8.2, vervalt het recht op een (aansluitend) Examen.
8.4.2. Deelnemer heeft, wanneer het oorspronkelijke eerste examen niet is behaald, het recht op twee herkansingen binnen drie maanden na de datum van het eerste Examen. De eerste herkansing is kosteloos. De kosten van de tweede herkansing bedragen € 50,= welke kosten bij vooruitbetaling zijn verschuldigd.
8.4.3. Indien Deelnemer na de twee herkansingen van een Examen binnen de hiervoor genoemde termijn van drie maanden dat Examen niet met goed gevolg heeft afgelegd, kan Deelnemer zich opnieuw inschrijven voor dezelfde Opleiding op basis van beschikbaarheid. Indien Deelnemer in dat geval voor dezelfde Opleiding wordt geplaatst, geldt een korting van 50% op de dan geldende cursusgelden van die Opleiding.

Artikel 9. Klachten, retourneren
9.1. Klachten van Afnemer dienen binnen acht (8) dagen na de verzending van het Product of na verlening van de Dienst schriftelijk aan Overload kenbaar gemaakt te worden, onder vermelding van een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van het desbetreffende factuurnummer. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt iedere aanspraak van Afnemer jegens Overload inzake gebreken van het geleverde Product en de geleverde Dienst.
9.2. Indien de klacht zich richt tegen een Product, is Afnemer slechts gerechtigd het Product te retourneren aan Overload indien het Product niet is besteld of is beschadigd en slechts na schriftelijke instemming van Overload. De kosten van retourzending komen voor rekening van Afnemer.
9.3. Afnemer dient in dat geval het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking aan Overload te retourneren, conform de door Overload verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Na ontvangst van het Product door Overload zal Overload zo spoedig mogelijk zorgen voor de levering van het bestelde of de vervanging van het beschadigde Product, indien Overload de klacht en de retourzending gegrond acht.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merk- en modelrechten, komen uitsluitend toe aan Overload of aan licentiegevers van Overload.
10.2. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijke opeisbare boete van € 5.000,=, voor iedere overtreding te vermeerderen met een boete van € 500,= voor iedere dag(deel) dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Overload op nakoming, schadevergoeding en winstafdracht.
10.3. Afnemer is verplicht iedere inbreuk van derden op de intellectuele eigendomsrechten van Overload per direct en schriftelijk aan Overload te melden. Afnemer zal zonder schriftelijke instemming van Overload op geen enkele wijze zelf, in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden.
10.4. Afnemer is verplicht zijn medewerking te verlenen aan maatregelen die Overload neemt tegen derden die inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van Overload of haar licentiegevers.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van Overload en vrijwaring
11.1. De totale aansprakelijkheid van Overload voor directe schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is behoudens eventuele dwingendrechtelijke verplichtingen uit de wet is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of van bewuste roekeloosheid van de directie van Overload. In geval van opzet of roekeloosheid van de directie van Overload is de totale aansprakelijkheid van Overload beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag gelijk aan de bedongen prijs van het geleverde Product of de geleverde Dienst, exclusief omzetbelasting.
11.2. De totale aansprakelijkheid van Overload voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, is onder alle omstandigheden uitgesloten.
11.3. Afnemer vrijwaart Overload voor alle aanspraken van derden ter zake van door Overload geleverde of ter beschikking gestelde Producten en Diensten, tenzij in rechte komt vast te staan dat (1) sprake is van opzet of roekeloosheid van de directie van Overload en (2) Afnemer geen enkel verwijt treft.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en risico
12.1. Geleverde Producten blijven in eigendom van Overload tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen Afnemer uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Overload geleverde Producten is verschuldigd.
12.2. Afnemer is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van niet betaalde Producten deugdelijk te verzekeren en tijdig de verzekeringspremies te betalen, welke verzekering op verzoek van Overload dient te worden aangetoond. De geleverde Producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Afnemer volledig voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is uitgesloten.

Artikel 14. Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met en voortvloeiende uit door een Overeenkomsten worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van ‘s-Gravenhage.

Wij werken samen met:

Overload Worldwide Referenties | Basic-Fit
Overload Worldwide Referenties | Brandweer
Overload Worldwide Referenties | Healthcity
Overload Worldwide Referenties | Korps-Mariniers
Overload Worldwide Referenties | Politie
Overload Worldwide Referenties | Obese
Overload Worldwide Referenties | House Of Health
Overload Worldwide Referenties | Growing

rating rating rating rating rating
Klanten waarderen ons met een 9.4 op basis van 413 reviews

Klanten waarderen ons met een

9.4

op basis van 413 reviews

rating rating rating rating rating